logo
logo
logo
logo

Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

,

Afbestillingsbeskyttelsen

{{wt_travel_provider}}

Du kan tegne en afbestillingsbeskyttelse som sikrer dig mod høje annulleringsomkostninger, såfremt du bliver syg eller forhindret i at rejse af mere alvorlige årsager.

Bemærk, at ”Afbestillingsbeskyttelse” er en forsikring, der yder udvidet beskyttelse i tilfælde og situationer, hvor afbestilling ikke er dækket af betingelserne for “Fortrydelsesforsikring”, som er inkluderet i vores Travel Safe-koncept.

Hvornår dækker afbestillingsbeskyttelsen?
Afbestillingsbeskyttelsen er gældende ved følgende tilfælde: Akut opstået sygdom, ulykke som f.eks. din egen eller nærmestes bortkomst – i visse tilfælde også medrejsendes bortkomst eller ved alvorlig skade sket på hjemmeadressen.

Som udgangspunkt dækker afbestillingsbeskyttelsen, såfremt det er umuligt at gennemføre rejsen. For eksempel hvis en eller flere læger direkte fraråder at rejse grundet sygdom, der forhindrer gennemførsel af rejsen – eller f.eks. brand på privatadressen, som er opstået kort tid inden afrejsen o.s.v.

Præcis som alle andre forsikringer er afbestillingsbeskyttelsen forbundet med såvel forpligtelser som rettigheder.

Selvrisiko og maksimum erstatning:
Afbestillingsbeskyttelse har en selvrisiko på 10% – dog max. 300,- pr. person. Højeste tilbagebetaling af erstatning er 15.000,- pr. person.

Forpligtelser:
Afbestillingsbeskyttelse skal tegnes samtidig med reservationen. Rejsen skal afbestilles umiddelbart efter, at forhindringen er opstået, og altid inden at rejsen påbegyndes.

Afbestillingsbeskyttelse gælder ikke, hvis man afventer med at afbestille rejsen i håbet om, at f.eks. du eller dine nærmeste pårørende kommer i bedring. Skadesanmeldelse og (læge)erklæring skal være TripX i hænde senest 5 dage efter afbestillingen. Erklæring fra forsikringsselskaber er ikke accepteret.

Erklæringen vedr. afbestillingen skal indeholde følgende:

Lægeerklæring (lægen skal dokumentere og fraråde at rejse)
Personligt fremmøde hos lægen
Der skal kunne stilles en diagnose (= hvilken sygdom / hvad der er sket)

Dato for første undersøgelse/behandling
Dato for den undersøgelse, der ligger til grund for lægens fraråd om at rejse
Lægens konsultationsadresse, telefonnummer og lægens navn (stempel)

Rettigheder:
Såfremt ovenstående forpligtelser er opfyldt, er den rejsende berettiget til tilbagebetaling af det indbetalte beløb minus selvrisiko samt præmien for beløbet af afbestillingsbeskyttelsen. Tilbagebetalingen vil ske ca. 1-2 uger efter modtagelse af godkendte og fyldestgørende erklæringer.

Afbestillingsbeskyttelse:

Årsagen til afbestillingen dækker også medrejsende, som er nært beslægtede familiemedlemmer, læs mere under pkt. 1 vedr. definitionerne. Årsagen til afbestillingen dækker ikke medrejsende venner – det skal være umuligt at kunne gennemføre rejsen.

Priser  Max. erstatning/person
195,-  5.000,-
255,-  10.000,-
295,-   15.000,-

Vilkår for afbestillingsbeskyttelsen:

1. Definitioner:
Med medrejsende anses en person i en gruppe bestående af højst fire (4) personer, der sammen med den rejsende har bestilt rejsearrangementet (skal stå på samme faktura).
Med nære slægtninge henvises til hustru/mand, barn, barnebarn, søskende, forældre, svigerforældre og samlevende (ægteskabslignede forhold).
Kun de elementer af rejsearrangementet, som er bestilt igennem TripX og som står nævnt på fakturaen, kan vurderes for tilbagebetaling i forbindelse med annullering af rejsen.
Med rejseomkostninger forudsætter det, som er bestilt og betalt til TripX – dog eksklusive præmie for afbestillingsbeskyttelsen og forsikringer. Tillægsydelser som golfpakker, teaterbilletter, liftkort m.m. indgår ej i rejseomkostninger.

2. Gyldighedsperiode for afbestillingsbeskyttelse:

Afbestillingsbeskyttelsen gælder for det, der er indbetalt for rejsearrangementet og indtil rejsen skulle have været påbegyndt. Så snart rejsearrangementet skulle have været påbegyndt ophøres gyldigheden af afbestillingsbeskyttelsen.

3. Hvem er omfattet af afbestillingsbeskyttelsen:
Afbestillingsbeskyttelsen gælder kun for den rejsende, som har tegnet denne og betalt herfor.

4. Afbestillingsbeskyttelsen omfang:
Afbestillingsbeskyttelsen kan tegnes af personer ved køb af rejsearrangementer fra Norden, og som bestilles via TripX eller hvor TripX er teknisk arrangør. Den maksimale erstatning er kr. 15.000,- pr. person.

Afbestillingsbeskyttelse gælder såfremt den forsikrede tvinges til at afbestille rejsearrangementet inden dette påbegyndes af følgende årsager:
Den rejsende eller medrejsende eller nære slægtninge til den rejsende dør af akut opstået sygdom, ulykke eller dødsfald.
I uforudset hændelse med væsentlig skade indtræffer på den rejsendes private bopæl i Norden.

5. Erstatning:
Afbestillingsbeskyttelsen dækker kun de på fakturaen inkluderede elementer, som er omfattet af de gældende regler/forpligtelser/rettigheder. Såfremt hele eller dele af rejsen refunderes fra et andet af den rejsendes forsikringsselskab, så vil denne del/de dele ikke blive refunderet fra TripX jv. de gældende regler for afbestillingsbeskyttelse.

6. Selvrisiko:

Afbestillingsbeskyttelsens selvrisiko er 10% af de erstatningsberettigede annulleringsomkostninger – dog højst 300,- pr. person.

7. Afbestilling af rejsearrangementet:

Rejsen skal afbestilles umiddelbart efter at forhindringen er opstået og inden at rejsearrangementet skulle have været påbegyndt.
Afbestillingsbeskyttelsen gælder ej om man venter med at afbestille rejsen i håbet om, at man ved at vente med at annullere kan rejse som planlagt. Skadesanmeldelse og erklæring for forhindringen skal være TripX i hænde senest 5 dage efter annulleringstidspunktet. Lægeerklæring skal være udfærdiget senest den dag, som rejsearrangementet skulle have været påbegyndt. Erklæring fra forsikringsselskab gælder ikke. I forbindelse med afbestillingen fremsender TripX en skadesanmeldelsesblanket.

8. Afbestillingsbeskyttelsen gyldighed:

Afbestillingsbeskyttelsen gælder ikke;
– Hvis tilbagebetaling kan ske fra et andet forsikringsselskab hos den rejsende.
– Omkostninger, der skyldes at den rejsende bevidst har udsat at annullere rejsearrangementerne.
– Sygdom, ulykke eller skade, som har været kendt inden tegningen af afbestillingsbeskyttelsen (f.eks. en diagnose).
– Hvis årsagen til annullering skyldes af graviditet, fødsel, alkohol, andre rusmidler, beroligende medicin, narkotika.
– Graviditet efter otteogtyvende (28.) uge.

9. Skadesanmeldelse:
Når årsagen til annulleringen opstår skal den rejsende med det samme afbestille rejsearrangementet og snarest udfylde blanketten for skadesanmeldelse. Sammen med skadesanmeldelsen skal følgende bilag vedlægges:

  • Samtlige, originale rejsedokumenter
  • Original lægeerklæring, hvor det tydeligt fremgår, at lægen fraråder rejsen, stiller en diagnose, påfører første dato for undersøgelse/behandling samt dato for den undersøgelse, der ligger til grund for lægens fraråd af rejsen, lægens konsultationsadresse, telefonnummer samt tydeligt navn (stempel). Lægeerklæringen skal udfyldes af legitimeret og godkendt læge senest den dag, som rejsen skulle have været påbegyndt.
  • Kvitteringer for rejsearrangementet
  • Politirapport og anden dokumentation, såfremt dette har en betydning for annulleringen, hvis afbestillingen sker grundet skade på den private bopæl i Norden.
    Såfremt den rejsende undlader at fremstille sine krav indenfor fem (5) dage efter afbestillingstidspunktet ydes der ingen refusion.

Du udfylder skadeanmeldelsen her.

 

10. Udbetaling:
Retten til refusion indtræder, når den rejsende har dokumenteret det, som denne er forpligtet til og at det efterfølgende er blevet godkendt. Udbetaling til den rejsende vil herefter ske indenfor 14 dage.

11. Gældende lov
Svensk lov gælder for aflysning.

12. Genprøvning af beslutning
Såfremt man ikke er tilfreds med refusionen, kan man henvende sig til Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige (det svenske svar på Forbrugerklagenævnet). Den rejsende kan ligeså henvende sig til domstolen, dog først ved tingretten.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du sende os en mail på [email protected] eller kontakte os via formularen på hjemmesiden.

Du udfylder skadeanmeldelsen her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]